Przejdź do treści strony

ZAPYTANIE OFERTOWE – Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)- centrala telefoniczna

logo
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich, zapraszamy Wykonawców do złożenia ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe, znajdujące się poniżej.

Oferty należy składać do dnia 28.07.2023 r. do godz. 10:00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: malvita@malvita.pl w postaci skanu podpisanej oferty.
UWAGA!!! TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻONY DO 4 SIERPNIA DO GODZ. 10.00

Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Postępowanie nie stanowi oferty zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz.U.2022.0.1360), a także nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym zgodnie z ustawą z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do
składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku
do Zamawiającego
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie
ofertowe.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest centrala telefoniczna wraz z licencjami, wdrożeniem i synchronizacją z programem gabinetowym w związku z Grantem przyznanym na realizację
przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ finansowanego w ramach Działania 11.3, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Malvita
S.C. (dalej, jako: „Zamawiający”).

Specyfikacja minimalnych parametrów dotyczących przedmiotów postępowania:

1) centrala telefoniczna

uruchomienie i konfiguracja

współpraca z programem KSSOMED

2) telefonia – licencja na 4 stanowiska

Licencja na supervisora

licencje nagrania do 16 (wew) stanowisk

Integracja z programem gabinetowym KS SOMED – 1 szt

wdrożenie i szkolenie

Wdrożenie zawiera:

centrala:

zdalna konfiguracja i instalacja centrali (zapowiedzi, konfiguracje kolejek)
oprogramowanie:

zdalną instalację i konfigurację oprogramowania
zdalne szkolenie 1 administratora z obsługi i konfiguracji programu

Licencja i wsparcie min. 12 miesięcy

 

Urządzenia muszą być kompatybilne ze sobą i z programem gabinetowym, dlatego też
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wyboru częściowego.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił przynajmniej 24 miesięcznej gwarancji i obsługi serwisowej na
dostarczone przedmioty zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od następnego dnia po bezusterkowym
odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również od Wykonawcy usuwania
bieżących usterek i awarii w okresie gwarancji oraz świadczenia wsparcia technicznego w zakresie
dostarczonych urządzeń i systemów w okresie gwarancji przez 7 dni w tygodniu z czasem reakcji serwisu
gwarancyjnego do 4 godzin.
Wszystkie podane typy urządzeń, oprogramowania, systemów IT jakie przytoczono w dokumentacji
postępowania należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia
oraz określające standard techniczny i jakościowy, z możliwością zastąpienia ich zamiennie innymi
urządzeniami, oprogramowaniem co najmniej równoważnymi, pod warunkiem osiągnięcia założonych
standardów technicznych i jakościowych oraz zgodność z opisem zamówienia. Wszystkie zastosowane
urządzenia muszą posiadać atesty, certyfikaty oraz oznaczenie CE. W przypadku gdy w dokumentacji
postępowania przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych (marek), patentów lub
pochodzenia (producenta), źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego dostawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania (urządzenia, oprogramowanie i inne elementy)
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy i zainstaluje wyłącznie urządzenia
nowe, które są w bieżącej produkcji. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń i rozwiązań określonych jako
prototyp, seria próbna, wyrób warsztatowy lub jako produkcja jednostkowa.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie: 40 dni od dnia podpisania umowy.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Złożenie oferty polega na wypełnieniu i podpisaniu/parafowaniu oraz przesłaniu kompletu dokumentów
tj.:
-Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
-Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym
-Załącznik nr 3 – Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
-Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
-Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy że nie należy do kategorii Wykonawców
wykluczonych z postępowania.
-Załącznik nr 6 – Wzór umowy (obowiązkowy dla wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana)
-potwierdzenie, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego
tj.: karty katalogowe lub specyfikacje lub inną dokumentację techniczną opisującą dostarczane
urządzenia i parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem (obowiązkowy dla wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana)
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
tj.:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
-posiadają wiedzę i doświadczenie – Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie dotyczące
współpracy i dostarczania sprzętu informatycznego do jednostek świadczących opiekę medyczną,
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – Wykonawca musi dysponować
odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do terminowego wykonania
przedmiotu zamówienia w kwestii dostawy sprzętu, gwarancji i obsługi serwisowej
-spełniają warunki dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej – Wykonawca musi znajdować się
w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią zapytania ofertowego, wzoru umowy,
oświadczeniami i pozostałymi załącznikami oraz akceptacją warunków realizacji zamówienia określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.
4. Oferta powinna zawierać wszelkie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów.
5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika w złożonej ofercie może spowodować jej
odrzucenie.
7. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent tj.: osoba/y upoważniona/e do reprezentowania
Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób
podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
8. Oferent może wycofać złożoną ofertę powiadamiając pisemnie Udzielającego Zamówienia przed
upływem terminu składania ofert.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Podana w ofercie cena netto/brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
11. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie
upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych
działań w celu jej określenia.
12. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.
13. Zamawiający informuje, że w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający
może odrzucić ofertę jako niezgodną z warunkami udziału w postępowaniu.
14. Oferty należy składać wraz z Załącznikami na maila: malvita@malvita.pl , w tytule: Konkurs ofert
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji
projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1710 z późn. zm.)
2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych
horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
3. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:
4. Gwarantują wysoką jakość świadczonych usług;
5. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na
etapie realizacji usługi;
6. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2020.814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (t.j. Dz.U.2020.1228 z późn. zm.);

c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo: – udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu
karnego (t.j. Dz.U.2020.1444 z późn. zm.; dalej, jako: „Kodeks karny”), o którym mowa w art. 228-230a,
art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.
Dz.U.2020.1133 z późn. zm.), finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa, powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.
Dz.U.2012.769 z późn. zm.), przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz.U.2012.769 z późn. zm.) – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony
w przepisach prawa obcego.
e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2020.358 z późn. zm.);
f) Wykonawców, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108
ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
h) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
8. Wykonawca nie jest objęty sankcją wykluczenia z postępowania zgodnie z przesłankami wykluczenia, jakie
wskazuje Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie powyższych warunków

 

OCENA OFERT

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
a) cena,
b) gwarancja i serwis

Cena – waga 7 punktów.

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi
podatkami i obciążeniami.

Gwarancja i Serwis – waga maksymalnie 3 punktów. Kryterium oceny: deklaracja spełnienia wymagań serwisu
i gwarancji.

Kryterium przyznania punktów uzależnione jest od  okresu gwarancji i serwisu w
(formularz ofertowy)

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą.  Realizacja Zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego
oferta będzie zgodna ze specyfikacją sprzętu przedstawioną przez Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów w ramach w/w kryteriów.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na
wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów
dotyczących treści złożonych ofert.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za
cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego w trakcie i po zakończeniu
postępowania bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę, zostaną
poinformowani o dokonanych zmianach w treści zapytania lub/i nowym terminie złożenia ofert.
Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, chyba że niezgodność ta ma charakter
wyłącznie formalny i nie rodzi wątpliwości w zakresie merytorycznej poprawności oferty.
Zamawiający ogłosi wybór najkorzystniejszej oferty na stronie www.malvita.pl w zakładce Aktualności. Po ogłoszeniu
wyboru, Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia z wykonawcą, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy zawartej w ramach niniejszego
postępowania z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej
z postanowień umowy o dofinansowanie, jeżeli umowa ta zostanie zmieniona po udzieleniu
zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w treści umowy wynikających z powstałych
rozbieżności lub niejasności, których nie można usunąć w inny sposób.
Wszelkie zmiany do umowy będą wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana adresu miejsca
siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych
identyfikacyjnych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn
niezależnych.
Zamawiający  dopuszcza zmiane terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiający gwarantuje, że przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w niniejszym
zapytaniu ofertowym będzie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”) oraz
wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
Zamawiający tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Malvita s.c., z siedzibą w grodzisku Maz. 05-825 przy
ulicy R. Traugutta 30 3,  oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które
będą przetwarzane w związku z udziałem Oferentów w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania
ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem
ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych
uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne
instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku
z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, także Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna,
Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi
dla Administratora, takich jak: informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe, na
podstawie podpisanych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Oferent posiada:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl , jeżeli
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy
o dofinansowanie projektu.
Dane oferentów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez
Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW – dostępne przy ofercie na sprzęt informatyczny na stronie przychodni w aktualnościach
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o Wykonawcy że nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z
postępowania.
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy
7. Załącznik  – specyfikacja sprzętu – powyżej.
8. Załącznik nr 8 – Wzór klauzuli informacyjnej (wg wzoru stanowiącego zał. 6c do umowy o powierzenie
Grantu)
9. Załącznik nr 9 – Protokół odbioru – wzór.