Przejdź do treści strony

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita w Grodzisku Mazowieckim

Wstęp Deklaracji
NZOZ Malvita dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej www.malvita.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 26.01.2022

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów.

Metoda oceny dostępności
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot Malvita sc

 

Chcemy, by nasz serwis był:

 • łatwy w użyciu
 • czytelny i zrozumiały
 • pomocny w życiu codziennym
 • dostępny dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności
 • bezpośredni i wolny od zbędnych formalizmów.

Staramy się ułatwić czytanie i rozumienie treści:

 • używamy prostego, powszechnie zrozumiałego języka
 • w miarę możliwości używamy krótkich zdań
 • dzielimy treści na krótkie akapity i opatrujemy je zrozumiałymi nagłówkami
 • używamy list numerowanych i nienumerowanych
 • ważne linki umieszczamy w oddzielnych liniach, żeby były dobrze widoczne
 • infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.

Stosujemy w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

 • na każdej stronie (poza stroną główną) umieściliśmy ścieżkę okruszków, dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu
 • dajemy możliwość przełączenia kontrastu oraz zmiany wielkości czcionki
 • użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”
 • do treści strony można dotrzeć przy pomocy „skip linków”
 • ograniczamy publikację plików PDF — staramy się publikować treści bezpośrednio w serwisie
 • używamy czytelnie opisanych formularzy
 • dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość podkreślenia, wyróżnienia linków
 • możliwość zwiększenia interlinii,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy wyrazami,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.
 • mapa strony
 • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Zasady linkowania:

 • nazwa linku wskazuje, co znajdzie użytkownik po kliknięciu
 • linki prowadzące do innych podstron otwierają się zawsze w tym samym oknie
 • linki prowadzące do innych stron serwisu otwierają się zawsze w tym samym oknie
 • ikoną oznaczamy linki, które prowadzą do innego serwisu lub otwierają nowe okno lub prowadzą do innego serwisu i otwierają nowe okno

Deklaracja

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu.

Staramy się też stosować do wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA — jeżeli jednak zauważysz, że jakiś element serwisu zdecydowanie nie spełnia wymogów dostępności, skontaktuj się z nami i wskaż, co przeoczyliśmy

 

Dostępność architektoniczna

W budynku usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • przy wejściu do znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych,
 • drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie,
 • ościeżnice oznakowane kontrastowo
 • obrys wokół windy oznakowany kontrastowo
 • wdrożony systemu identyfikacji wizualnej
 • ciągi komunikacyjne pozbawione są przeszkód na całej długości, obszar z ograniczoną wysokością zabezpieczony przed wejściem
 • wózek/schodołaz do zwożenia pacjentów w sytuacjach awaryjnych
 • okienko rejestracji posiada obniżoną ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
 • w Rejestracji (parter budynku) przy wejściu głównym jest dostępny pracownik, który w razie problemów pomoże
 • winda:  przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych z systemem alarmowo-przywoławczym.
 • wejście jest przygotowane z poziomu terenu, przy wejściu znajdują się dyżurny wózek dla niepełnosprawnych,
 • dojazd jest możliwy komunikacją miejską, autobusami, taxi
 • przed wejściem głównym do budynku wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami poziomym i pionowym
 • na każdym poziomie dostępne jest ujecie z wodą pitną
 • na korytarzach krzesła dostosowane dla osób o specjalnych potrzebach
 • na każdym poziomie dostępne przewijaki
 • pętla indukcyjna – pomaga słyszeć lepiej i więcej osobom z aparatem słuchowym oraz słabosłyszącym nie posiadającym aparatów słuchowych – (wtedy pacjent dostaje słuchawki).
 • tłumacz języka migowego na miejscu (w godz. 8.00 – 16.00)
 • infografiki – do komunikowania się z osobami o specjalnych potrzebach
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym – dostępna na drzwiach wejściowych
  Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • ekrany informacyjne z informacjami wyświetlanymi w sposób dostosowany dla osób słabowidzących.
 • pionizator
 • przychodnia dysponuje mobilnym sprzętem do badań typu USG, EKG, spirometr, holtery
 • leżanki z funkcją regulacji wysokości
 • możliwe różne formy zapisu: osobiste, telefoniczne, mailowe oraz online

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator do spraw dostępności: malvita@malvita.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów każdy ma prawo wystąpić do podmiotu z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: 2012-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-01.

 

Dane teleadresowe podmiotu
NZOZ Malvita sc

ul. Traugutta 30

05-825 Grodzisk Maz.

Tel. 22 724 31 10

e-mail: przychodnia@malvita.pl