Przejdź do treści strony

Prawa Pacjenta. Skargi. Wnioski.

Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta

Rzecznika Praw Pacjenta uległ
zmianie i obecnie jest to:
ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa

Natomiast nr bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta to:
800 190 590
(jest ona czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu)

http://www.bpp.gov.pl/

 

 

Dział Skarg i Wniosków

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
Ul. Chałbińskiego 8
00-613 Warszawa
Tel. 22 279 75 78

 

Podstawa prawna:
Warszawa, dnia 8 sierpnia 2023 r. Poz. 1545
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta
(opracowane na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa jest dostępna w Rejestracji przychodni Malvita i na stronie www)

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych
  Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
  Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie
  zdrowia lub życia.
  Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty
  udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach
  wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód
  medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów
  medycznych.
 • informacji o swoim stanie zdrowia
  Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do
  uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta,
  rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się
  przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
  w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią
  uprawnieniami. Po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia, pacjent ma prawo przedstawić osobie
  wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
  Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom
  wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
  Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu
  leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września
  2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
 • tajemnicy informacji z nim związanych
  Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym
  udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku
  z wykonywaniem zawodu medycznego.
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie
  badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.
  Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się, które w sposób
  niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę
  wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli. W przypadku zabiegu operacyjnego albo
  zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę
  wyraża się w formie pisemnej.
 • poszanowania intymności i godności pacjenta
  Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu
  świadczeń zdrowotnych.
  Pacjent ma prawo do leczenia bólu – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany
  podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz
  monitorowaniu skuteczności tego leczenia.
  Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
  Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta.
  Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia
  zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej
  świadczenia zdrowotnego.
 • dokumentacji medycznej
  Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz
  udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
  Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego
  przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta
  dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie,
  która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest
  udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił
  się temu pacjent za życia.
  Za udostępnienie dokumentacji medycznej (przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  oraz na informatycznym nośniku danych) Placówka może pobierać opłatę zgodnie z opracowanym
  cennikiem.
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
  jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej
  działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni
  od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64
Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i
komórkowych)
czynna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski przyjmowane są w przychodni Malvita w formie

 • wpisu do zeszytu skarg i wniosków
 • maila: malvita@malvita.pl
 • pisma do dyrekcji – skrzynka przy rejestracji z napisem „Do dyrekcji”
 • kontaktu osobistego z kierownikiem w wyznaczone wcześniej terminie