Przejdź do treści strony

Regulamin przychodni

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

NIEPUBLICZNEGO  ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MALVITA SJ

 

Podstawy prawne funkcjonowania


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Malvita sj działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej i aktów wykonawczych do tejże ustawy.
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657)
 5. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Oraz:

 1. Wdrożonego system jakości ISO 9001 : 2008
 2. Procedury dot. RODO
 3.  Standardów ochrony małoletnich
 4. Wewnętrznego systemu zarządzania jakościa i bezpieczeństwem

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa:

 • Firmę podmiotu
 • cele i zadania Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita sj,
 • strukturę organizacyjna NZOZ Malvita sj
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 • warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej,
 • wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej
 • organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych za opłatą
 • wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych nie finansowanych przez NFZ
 • prawa i obowiązki pacjenta,
 • prawa i obowiązki Wykonawcy umowy o współprace, zlecenia,prace itp.
 • informacje o dokumentacji medycznej
 • obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta.
 • 3
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Malvita sj został utworzony przez  spółkę NZOZ Malvita sj w składzie:
 1. Bogusław Tuszyński
 2. Mariola Tuszyńska-Brennek
 3. Agnieszka Tuszyńska-Masicz

Miejsce wykonywania świadczeń Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita sj

Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 30.

 

Cele i zadania
Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita sj

Podstawowym celem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita sj jest udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki, rehabilitacji,   przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Do podstawowych  zadań  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita sj należą:
 • badanie i porada lekarska;
 • leczenia ambulatoryjne i środowiskowe;
 • leczenie w  ośrodku rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej;
 • zabiegi w zakresie fizjoterapii;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 • konsultacje specjalistyczne;
 • działania edukacyjne i szkoleniowe;
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy i  innymi organizacjami;
 • inne zadania zlecone przez Dyrektora.
 • 5
  Wszystkie komórki organizacyjne Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita sj współdziałają ze sobą w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania Zakładu.
 • 6
  Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Malvita sj kieruje Wspólnik zarządzający – Agnieszka Tuszyńska-Masicz

Każdy ze wspólników spółki NZOZ Malvita sj może reprezentować zakład na zewnątrz.

 1. Podczas nieobecności Wspólnika zarządzającego Agnieszki Tuszyńskiej-Masicz zastępują ją wspólnicy

 

Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
w Niepublicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej Malvita sj

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Malvita sj  realizuje świadczenia zdrowotne w następujących komórkach organizacyjnych:

W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne (zgodnie z danymi z rejestru):

 

 1. 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 2. 0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 3. 1030 Poradnia endokrynologiczna
 4. 1600 Poradnia okulistyczna
 5. 1010 Poradnia alergologiczna
 6. 1220 Poradnia neurologiczna
 7. 1100 Poradnia kardiologiczna
 8. 1450 Poradnia położniczo-ginekologiczna
 9. 1640 Poradnia urologiczna
 10. 1587 Poradnia preluksacyjna
 11. 1610 Poradnia otorynolaryngologiczna
 12. 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 13. 9600 Punkt szczepień
 14. 0034 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 15. 1310 Dział (pracownia) fizjoterapii

 

 1. Harmonogram czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych dostępny jest na tablicy ogłoszeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita sj

 

OPIEKA AMBULATORYJNA I LEKARZ POZ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Malvita sj  udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu:  podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji oraz specjalistyki w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

 1. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta mieszkającego w obrębie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.
 2. Do Poradni specjalistycznych w ramach kontraktu z NFZ rejestracja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 5. Pacjent ma prawo do koniecznych konsultacji i badań diagnostycznych, wykonywanych w poradniach, jak również w innych jednostkach służby zdrowia z którymi przychodnia ma podpisaną umowę, jeśli lekarz prowadzący stwierdzi istnienie wskazań do ich wykonania.
 6. Badania są wykonywane w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Malvita sc lub innych placówkach służby zdrowia, na podstawie umów zawartych z zakładem.
 7. Obszar działania Zakładu na rzecz osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych określają przepisy i umowy zawarte z dysponentami środków publicznych finansujących świadczenia zdrowotne.
 8. Wysokość opłat za usługi medyczne wymienione w pkt. 7 jest ustalana w oparciu o cennik wewnątrz zakładowy ustalony przez Wspólnika Zarządzającego
 9. Stawki opłat za usługi medyczne, o których mowa w pkt. 7 umieszczone są na tablicy ogłoszeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita sj

 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

 1. Pracownia Fizjoterapii przyjmuje pacjentów na podstawie skierowania.
 2. Kwalifikacja  pacjentów do zabiegów   przeprowadzana jest  po badaniu przez lekarza ze specjalizacją,  lekarza POZ lub mgr fizjoterapii.
 3. W ośrodku  są leczone osoby mające kłopoty w zakresie narządu ruchu i kręgosłupa.
 4. Ośrodek  czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
 5. Pacjent ma prawo do koniecznych konsultacji i badań diagnostycznych, wykonywanych w ośrodku , jak również w innych jednostkach służby zdrowia, z którymi przychodnia ma podpisaną umowę, jeśli lekarz prowadzący stwierdzi istnienie wskazań do ich wykonania.
 6. Badania są wykonywane w  Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Malvita sj lub innych placówkach służby zdrowia, na podstawie umów zawartych z zakładem.

Każdy pacjent objęty opieką przez pracownie fizjoterapii ma obowiązek:

 • ściśle przestrzegać zaleceń fizjoterapeutów
 • zachować porządek, ciszę i nie zakłócać przebiegu leczenia innych pacjentów
 • troszczyć się o przedmioty, meble i inne wyposażenie oddane dla potrzeb pacjenta w czasie fizjoterapii
 • pamiętać o indywidualnej odpowiedzialności za swoje zdrowie, styl życia i stosowanie zalecanych form terapii,
 • przestrzegać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i przeciwpożarowe, oraz dotyczące ograniczenia palenia tytoniu, zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających oraz poruszania się po terenie zakładu,
 • przyczyniać się do tworzenia partnerskich relacji z otoczeniem,
 • przestrzegać zasad higieny osobistej i kultury bycia,
 • przestrzegać regulaminu Zakładu,

 

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej

 • W celu zapewnienia prawidłowego procesu diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania leczniczego Zakład ma zawarte umowy z innymi jednostkami służby zdrowia na wykonywanie specjalistycznych badań i konsultacji medycznych, których nie zapewnia we własnym zakresie.

Prawa i obowiązki pacjenta

W czasie korzystania ze świadczeń medycznych pacjent ma prawo do:

 •  poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 •  świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
 •  rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 •  wglądu w swoją dokumentację medyczną osobiście, przez przedstawiciela ustawowego bądź osobę upoważnioną przez pacjent

 

Do obowiązków pacjenta należy:

 • przestrzeganie regulaminu porządkowego Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita
 • zachowanie spokoju i nie zakłócenie pracy personelu medycznego
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita sj
 • przestrzegania zasad higieny osobistej,
 • posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych
 • Pacjent zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia.
 • Pacjent zobowiązany jest odwołać wizytę osobiście lub telefonicznie.
 • Nieodwołanie wizyty skutkuje adnotacją w karcie Pacjenta
 • Przed udaniem się na wizytę NFZ, Pacjent jest zobowiązany potwierdzić w rejestracji posiadanie uprawnień w systemie eWUŚ. W przypadku nie potwierdzenia ubezpieczenia Pacjenta w eWUŚ, Pacjent zobowiązany jest do złożenia każdorazowo oświadczenia o posiadaniu uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Wyjątek stanowią turnusy rehabilitacyjne, gdzie Pacjent składa oświadczenie pierwszego dnia cyklu rehabilitacyjnego
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i bezpieczeństwa ppoż.,
 • Rodzice i opiekunowie odpowiadają prawnie i materialnie za swoje dzieci
 • Leczenie Pacjenta do 16 r. ż. wymaga pisemnej zgody jego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), zaś leczenie Pacjenta pomiędzy 16 i 18 r. ż. wymaga zgody zarówno przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) jak i samego Pacjenta. Pacjenci do 18. r. ż. mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej, pobrania krwi, badań diagnostycznych oraz rehabilitacji jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Jeżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, jest on zobowiązany do okazania pisemnego upoważnienia przedstawiciela ustawowego. W myśl Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 92, art. 98 par. 1, art. 95 par. 1), rodzice są zobowiązani towarzyszyć dziecku do lat 18 w trakcie konsultacji i badań medycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.
 • Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń uprawnionego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty) i pracowników rejestracji.
 • Pacjent ma obowiązek poszanowania własności Przychodni  oraz utrzymania czystości i porządku w miejscu swojego przebywania na terenie Przychodni
 • Pacjent odpowiada za rzeczy przyniesione ze sobą do Przychodni

Pacjenci zgłaszający się do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita sj pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą przyjmowani (z wyjątkiem stanów zagrożenia życia).

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Malvita sj  ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora Zakładu i Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Karta Praw pacjenta jest dostępna na tablicy ogłoszeń w Zakładzie.

 

Prawa i obowiązki Wykonawcy umowy o współprace, zlecenia, prace itp.

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania zawodu i zobowiązuje się do wykonywania zadań  zgodnych z kompetencjami w zakresie  obowiązków Zleceniodawcy w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnie (zakres obowiązków w załączniku nr 1-4).
 2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami NFZ  i  Zleceniodawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną, prawną i  finansową  za nieprawidłowe wypisywanie recept, prowadzenie dokumentacji i kwalifikacji punktowej porad  wykazane podczas kontroli przez NFZ.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania pomieszczeń Zleceniodawcy, jego materiałów i środków wyłącznie do wykonywania zadań wynikających z niniejszej umowy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczeń. Wykonawca może powierzyć czasowo wykonywanie swoich zadań innej osobie o równorzędnych kwalifikacjach w ramach kwoty uzyskanej na podstawie umowy, po uprzednim uzyskaniu zgody Zleceniodawcy.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z  ich udzielaniem, w zakresie obejmującym również odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zarażenia wirusem HIV.

 

Dokumentacja medyczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Malvita sj  prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

 1. Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej  Malvita sj  udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
 2. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 3. Zakład na podstawie decyzji Dyrektora  nie wydaje oryginałów historii choroby.
 4. Kopie historii choroby udostępniane są osobom zainteresowanym po okazaniu dowodu tożsamości.
 5. Wysokość opłat za kopię dokumentacji ustala Dyrektor na podstawie przepisów prawnych, informacja ta umieszczona jest na tablicy ogłoszeń, pierwsza kopia dokumentacji jest darmowa (RODO)

Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta

 • Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
 1. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.
 2. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub wykonał sekcję zwłok.
 3. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w myśl ust. 2, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia wydaje się najbliższej rodzinie.

Przepisy końcowe

Regulamin Porządkowy wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Spółkę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita sj

Zatwierdzone  w Grodzisk Mazowiecki,  dn. 25.10.2019 r.

z późniejszymi zm. z dnia 17.07.2015r.- §3, §7

z późniejszymi zm. z dnia 01.04.2018r. – zmiana z Z-cy Dyr. na Dyrektora

z późniejszymi zm. z dnia 25.10.2019 r.- usuniecie &8 pkt. 8 i 9,zmiana &9

z późniejszymi zm. z dnia 04.06.2020 r. – zmiany § 7 (wykreślenie części komórek organizacyjnych)

z późniejszymi zm. z dnia 06.05.2024 r.

 

Bogusław Tuszyński                   Mariola Tuszyńska-Brennek                   Agnieszka Tuszyńska-Masicz