Przejdź do treści strony

RODO

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest NZOZ Malvita s.c. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 30, tel.22 724 31 10, e-mail: malvita@malvita.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych?

Inspektor Ochrony Danych w NZOZ Malvita s.c., e-mail: iod@malvita.pl , adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, NZOZ Malvita sc, Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 30.

 

Skąd mamy Pana/Pani dane?

Otrzymaliśmy je od Pana/Pani w związku z rejestracją do przychodni w celu wykonania usługi medycznej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez NZOZ Malvita s.c. ?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia pacjenta przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych oraz powiadamiania o terminach wizyt w formie telefonicznej, mailowej lub sms-owej (art. 6 ust 1 pkt b/c/d/e/f RODO ).

Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe?

podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym zawarcia umowy (Art. 6 ust. 1 pkt. b/c/d/e/f RODO, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 25)

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie świadczeń medycznych.

 

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec NZOZ Malvita s.c. w zakresie przetwarzanych danych?

posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15) oraz prawo ich sprostowania (art. 16), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (art. 18), prawo do przenoszenia danych (art. 20) i wniesienia sprzeciwu (art. 21) oraz prawo do bycia zapomnianym (art. 17 – wyłącznie wtedy gdy w przychodni poza rejestracją nie odbyła się żadna udokumentowana wizyta).

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Komy udostępniamy Pana/Pani dane osobowe?

odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy upoważnione na podstawie przepisów oraz podmioty będące podwykonawcami usług NZOZ Malvita sc na podstawie umowy powierzenia (lista podwykonawców dostępna na stronie www.malvita.pl oraz na tablicy dla pacjentów w siedzibie NZOZ Malvita sc.)

 

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres określony aktami prawnymi (m.in. art. 29 ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, RODO)

 

 

* * *

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku
z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się
koronawirusa
COVID-19

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Malvita sc z siedzibą w Grodzisku Maz. przy ul. Traugutta 30, Agnieszka Tuszyńska-Masicz.
2) Administrator wyznaczyła inspektora ochrony danych Panią Aleksandrę Silwonik, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@malvita.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu bezpieczeństwa dot. zdrowia związane z realizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4) Administrator przetwarza dane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c)
b) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO
c) art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wykonujące zadania związane z zwalczaniem zapobieganiem epidemii na podstawie przepisów prawa w tym Główny Inspektor Sanitarny.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania epidemii, do momentu jej zakończenia
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem systemów
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.